Những người bán hàng hài hước 2016

Xem video này mới thấy khách hàng là vua và những người bán hàng thật sự vui tính mới thu hút được khách, chứ thấy nhiều nơi bán hàng mà cọc cằn làm như cho người khác

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...