Đây gọi là Đô Vật Mỏ ? Tại Nhật Bản

Để sợ với 2 chế đấu võ đô vật kiểu này, đây chắc gọi là đô vật mỏ tại Nhật Bản nhỉ mọi người. Cười muốn té ghế luôn hà

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...